Kiến thức

Tên lớp học tại Trường Mầm non Tân Thời Đại

Ở Mầm non Tân Thời Đại, mỗi lớp học được đặt tên theo một hành tinh. Và một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng tôi tìm kiếm phương pháp giáo dục Phần Lan đã gặp chương trình nhà du hành vũ trụ. Chúng tôi tin đây là một mối lương duyên đặc biệt, là tư tưởng lớn gặp nhau.